Genetyka populacji i metody hodowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: jest w magazynie księgarni
    Wysyłka: w ciągu 24 godzin
  • szt.
  • 63,00 zł 55,00 zł / szt.

Genetyka populacji jest dyscypliną naukową zajmującą się badaniem zjawisk gene­tycznych zachodzących w populacjach.

 

W początkowym okresie rozwoju obejmowała ona również praktyczne wykorzystanie jej osiągnięć w hodowli zwierząt i roślin.

Obecnie można mówić o trzech dyscyplinach, które wyłoniły się z pierwotnej genetyki populacji.

Zakres klasycznej genetyki populacji zwyczajowo ogranicza się do opisu konsekwencji działania pojedynczych genów. Opisem struktury genetycznej po­pulacji ze względu na cechy warunkowane wieloma genami zajmuje się genetyka cech ilościowych, natomiast wykorzystanie wiedzy genetycznej w praktycznej hodowli nosi nazwę metod hodowlanych, w których szczególne znaczenie (przynajmniej w hodowli zwierząt) mają metody oceny wartości hodowlanej.

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów kierunków biologia i zootech­nika, studiujących na uczelniach o profilu biologiczno-rolniczym (uczelnie rolnicze, uniwersytety przyrodnicze). Może on być również pomocny dla studentów innych kie­runków studiów, w ramach których wykładana jest genetyka populacji i cech ilościo­wych.

W prezentowanej książce przedstawiony jest szeroki wachlarz zagadnień genety­ki populacji i metod hodowlanych, poczynając od omówienia czynników kształtują­cych strukturę genetyczną populacji (klasyczna genetyka populacji), poprzez pre­zentację metod oceny różnic genetycznych między populacjami (genetyka populacji z elementami genetyki molekularnej), aż po opis metod szacowania parametrów ge­netycznych i oceny wartości hodowlanej zwierząt (genetyka cech ilościowych z ele­mentami statystyki matematycznej).

Ponieważ podstawowych narzędzi do opisu populacji dostarcza statystyka matema­tyczna oraz rachunek prawdopodobieństwa i bez ich znajomości nie sposób zrozumieć większość tematów poruszanych w podręczniku, dlatego też pierwsza część podręczni­ka Podstawy matematyczne poświęcona jest tym podstawowym przedmiotom ze wzglę­du na niewystarczające często przygotowanie studentów z tego zakresu.

Druga część podręcznika, Genetyka populacji, dotyczy podstaw klasycznej genetyki populacji i krok po kroku pozwala analizować strukturę populacji ze względu na dzia­łanie pojedynczych genów. Rozpoczyna się od sformułowania podstawowego dla gene­tyki populacji prawa Hardy'ego-Weinberga, a następnie rozpatrywane są konsekwen­cje odstępstwa od poszczególnych założeń tego prawa. Ostatni rozdział poświęcony jest wykorzystaniu informacji genetycznej do określenia dystansu genetycznego między po­pulacjami.

W trzeciej części podręcznika, Metody hodowlane, przedstawione są zagadnienia związane ze strukturą populacji pod względem cech ilościowych oraz z wykorzystaniem genetyki cech ilościowych w pracy hodowlanej. Omawiane są w niej, między innymi, podstawy szacowania wartości hodowlanej oraz ocena skuteczności zastosowanej se­lekcji.

Podręcznik ten stanowi ważne uzupełnienie rynku podręczników akademickich, na którym brakuje obecnie pozycji obejmującej poruszaną w nim tematykę. Ostatnia książka z tego zakresu ukazała się w latach osiemdziesiątych XX wieku, a od tego cza­su pojawiło się wiele nowych zagadnień, rozwinęły się nowe metody badawcze, a nie­które problemy ujmowane są w całkiem inny sposób.

Spis treści:

Przedmowa

PODSTAWY MATEMATYCZNE

1. Rachunek macierzowy i rachunek różniczkowy

1.1. Rodzaje macierzy i podstawowe operacje na macierzach

1.2. Rząd macierzy

1.3. Macierz odwrotna

1.4. Pochodna i całka

1.4.1. Działania na pochodnych

1.4.2. Druga pochodna i pochodna cząstkowa

1.4.3. Ekstrema funkcji

1.4.4. Całka nieoznaczona i oznaczona

2. Podstawy probabilistyczne

2.1. Zdarzenie losowe i prawdopodobieństwo zdarzenia

2.1.1. Definicja aksjomatyczna prawdopodobieństwa

2.1.2. Definicja klasyczna prawdopodobieństwa

2.1.3. Definicja empiryczna (statystyczna) prawdopodobieństwa

2.2. Zdarzenia losowe niezależne i zależne

2.2.1. Prawdopodobieństwo warunkowe

2.2.2. Twierdzenie Bayesa

2.3. Zmienna losowa

2.3.1. Rozkład prawdopodobieństwa i dystrybuanta

2.3.2. Zmienna losowa ciągła

2.3.3. Parametry charakteryzujące zmienną losową

2.4. Rozkład zmiennej losowej

2.4.1. Rozkład dwumianowy

2.4.2. Rozkład Poissona

2.4.3. Rozkład normalny

2.5. Zmienne losowe zależne

2.5.1. Korelacja i regresja

2.5.2. Zmienna losowa dwuwymiarowa

2.5.3. Zależności przyczynowo-skutkowe

3. Podstawy statystyczne

3.1. Populacja i próba

3.2. Parametr populacji i jego estymator

3.2.1. Estymatory podstawowych parametrów

3.2.2. Cechy estymatora

3.2.3. Estymacja przedziałowa

3.3. Metody wyznaczania estymatorów

3.3.1. Metoda najmniejszych kwadratów

3.3.2. Metoda największej wiarogodności

3.4. Test statystyczny

3.4.1. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja

3.4.2. Błędy związane z weryfikacją hipotez

3.5. Model klasyfikacyjny

3.5.1. Rodzaje klasyfikacji

3.5.2. Typy modeli klasyfikacyjnych

3.5.3. Układ próby ortogonalny i nieortogonalny

3.5.4. Metoda Monte Carlo

3.6. Ocena efektów modelu klasyfikacyjnego

3.6.1. Model stały

3.6.2. Model losowy

3.6.3. Model mieszany

GENETYKA POPULACJI

4. Genetyczna struktura populacji

4.1. Frekwencja genotypu i allelu

4.2. Kojarzenie losowe w dużej populacji

4.2.1. Jedna para alleli

4.2.2. Seria alleli

4.2.3. Niezależne pary alleli

4.2.4. Nierówne frekwencje alleli samców i samic

4.2.5. Geny sprzężone z płcią

4.3. Kojarzenie nielosowe

4.3.1. Kojarzenie osobników podobnych

4.3.2. Kojarzenie osobników niepodobnych

5. Zmiana frekwencji allelu

5.1. Migracja

5.2. Mutacja

5.3. Selekcja

5.3.1. Wartość selekcyjna i współczynnik selekcji

5.3.2. Frekwencja allelu

5.3.3. Genetyczna równowaga przy selekcji

5.4. Selekcja i mutacja

5.4.1. Dominowanie kompletne - selekcja przeciw genotypowi recesywnemu

5.4.2. Dominowanie kompletne - selekcja faworyzująca genotyp recesywny

6. Kojarzenie w pokrewieństwie

6.1. Współczynnik inbredu i współczynnik pokrewieństwa

6.2. Frekwencje genotypów

6.3. Zależności między gametami i zygotami

6.4. Systemy kojarzeń w pokrewieństwie

6.4.1. Kojarzenia nieregularne

6.4.2. Kojarzenia regularne

7. Małe populacje

7.1. Współczynnik inbredu

7.2. Frekwencje alleli

7.3. Frekwencje genotypów

7.4. Efektywna wielkość populacji

8. Dystans genetyczny

8.1. Markery genetyczne i ich wykorzystanie w genetyce populacji

8.2. Heterozygotyczność i polimorficzność markerów genetycznych

8.2.1. Współczynnik heterozygotyczności

8.2.2. Współczynnik polimorficzności

8.3. Szacowanie dystansu genetycznego na podstawie różnych źródeł informacji

8.4. Metody konstruowania drzew filogenetycznych

METODY HODOWLANE

9. Cecha ilościowa

9.1. Wartość cechy ilościowej; składniki wartości fenotypowej

9.2. Zmienność cechy ilościowej; komponenty wariancji fenotypowej

9.3. Podobieństwo fenotypowe krewnych

9.4. Depresja inbredowa i heterozja

9.4.1 . Depresja inbredowa

9.4.2. Heterozja

9.5. Loci cech ilościowych – QTL

9.5.1. Poligeny a geny o dużych efektach

9.5.2. Detekcja QTL

9.5.3. Zaawansowanie detekcji QTL

9.6. Transformacja danych - sposoby normalizacji rozkładu

10. Parametry genetyczne

10.1 . Parametry jednej cechy

10.1.1. Odziedziczalność

10.1.2. Powtarzalność

10.2. Związki między cechami

11 . Szacowanie parametrów genetycznych

11.1. Estymatory parametrów genetycznych

11.1.1. Odziedziczalność i powtarzalność

11.1 .2. Korelacja genetyczna, środowiskowa, fenotypowa

11.2. Ocena parametrów genetycznych oparta na modelu mieszanym

11.3. Dokładność parametrów genetycznych

11.4. Próbkowanie Gibbsa

12. Ocena wartości hodowlanej

12.1. Źródła informacji o wartości hodowlanej

12.2. Efektywność różnych źródeł informacji o wartości hodowlanej

12.3. Łączenie źródeł informacji - indeks selekcyjny

12.3.1. Ocena wartości hodowlanej jednej cechy

12.3.2. Ocena wartości hodowlanej na podstawie cech skorelowanych

12.3.3. Ocena łącznej wartości hodowlanej

12.3.4. Określenie współczynników indeksu selekcyjnego z zastosowaniem zapisu i

rachunku macierzowego

12.3.5. Wyznaczanie wag ekonomicznych

12.4. Eliminowanie systematycznych wpływów środowiskowych

12.4.1. Metody równoczesnego porównania

12.5. Ocena wartości hodowlanej metodą BLU

12.5.1. Macierz spokrewnień addytywnych

12.5.2. Obliczenia metodą BLUP na podstawie różnych modeli

12.5.3. Analiza jednocechowa - model ojcowski (BLUP SM)

12.5.4. Analiza jednocechowa - model osobniczy (BLUP AM)

12.5.5. Analiza wielocechowa

12.5.6. Inne modele mieszane w metodzie BLUP

12.5.7. Dokładność ocen BLUP

12.6. Ocena wartości hodowlanej z wykorzystaniem markerów genetycznych (MAS)

12.7. Międzynarodowa ocena wartości hodowlanej

13. Cechy o zmienności fenotypowej nieciągłej

13.1. Cecha progowa

13.2. Modele analizy cech progowych

13.2.1. Model liniowy

13.2.2. Model logitowy

13.2.3. Model probitowy

13.3. Przekształcenie parametrów genetycznych cech progowych

13.4. Ocena wartości hodowlanej cechy progowej

14. Selekcja cech ilościowych

14.1. Reakcja populacji na selekcję-postęp hodowlany

14.2. Genetyczna i fenotypowa różnica selekcyjna

14.3. Optymalna wielkość grup potomstwa

14.4. Zrealizowany postęp hodowlany

14.5. Biotechniki rozrodu a postęp hodowlany

Indeks

Angielsko-polski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanych

Polsko-angielski słownik terminów z zakresu genetyki populacji i metod hodowlanych

Autor:  praca zbiorowa

Wydawca:  PWRiL

ISBN:  978-83-09-01073-9

Rok wydania:  2011

Stron:  344

Oprawa:  miękka

Wymiary:  16,5x23,5cm