Regulamin

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Sklepu internetowego www.marlon24.pl jest firma „MARLON" Polowy Romuald z siedzibą: 62-510 Konin, ul. Szafirkowa 14, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca nr NIP: 665-111-61-61 oraz nr REGON: 301026096, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina pod numerem DG 6411/022172/09, CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

KONTO BANKOWE:86 1140 2004 0000 3102 5908 0528  która prowadzi działalność gospodarczą za pośrednictwem Sklepu www.marlon24.pl.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 3. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 4. Właściciel Sklepu internetowego www.marlon24.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu i wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności udostępniana jest w trakcie składania zamówienia.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://marlon24.pl/ prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel – "MARLON" Polowy Romuald, ul. Szafirkowa 14, 62-510 Konin, NIP: 665-111-61-61, REGON: 301026096.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, poprzez wysyłanie mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci Internet;
 • adres poczty email.

2. Sklep internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://marlon24.pl/webpage/polityka-prywatnosci-i-cookies.html stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza podając: adres e-mail oraz hasło.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  2. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  3. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
  4. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
   1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;
   2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
   3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
   4. zamówienia Produktu,
   5. zmienić swoje dane;
   6. zmienić swoje hasło;
   7. sprawdzić swoje zamówienia;
   8. całkowicie usunąć swoje konto.
   9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta.
   10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
   11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
 6. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 8. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Klient składa zamówienie w następujący sposób, przez:
  1. wybór towarów który dokonywany jest przez dodanie ich do koszyka
  2. podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
  3. wybór formy dostawy i płatności
  4. zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”
  5. wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Sklepu
  6. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
  7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  8. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
   1. Dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
   2. Opis produktu
   3. Jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
   4. Cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
   5. Formę dostawy – w tym termin w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji
   6. Sposób płatności
   7. Informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
   8. Informację o prawie do rękojmi
   9. W załączniku wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
   10. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

 

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie dostępnej w zakładkach strony Sklepu www.marlon24.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

VII. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „Dodaj do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnej w zakładkach strony Sklepu www.marlon24.pl
 2. Termin dostawy to 5 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia tego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma „MARLON” Romuald Polowy,  62-510 Konin, ul. Szafirkowa 14 , telefon 603 94 84 77, adres email: marlon@marlon24.pl
 2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: „MARLON” Romuald Polowy, 62-510 Konin, ul. Szafirkowa 14.
 4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

X. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
 • Wysyłanie wiadomość email na adres: marlon@marlon24.pl
 • Listownie na adres: „Marlon” Romuald Polowy, 62-510 Konin, ul. Szafirkowa 14.
 • dzwoniąc pod nr 632458336 lub 603948477.
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 5. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 6. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 7. Formularz Reklamacyjny znajduje się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

XI. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

XII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://marlon24.pl/webpage/regulamin.html
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

 

Załącznik nr 1    Polityka Prywatności

 

Wersja 1.0 (Konin, 25 grudnia 2014 roku)Regulamin - pobierz plik: 

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014roku - pobierz plik: